Tovar môžete vrátiť ZADARMO do 14 dní.

Ochrana osobných údajov

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

(v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako ,,Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov) (ďalej len ako ,,ZOOÚ“))

Spoločnosť Richard Nováčik - Ekologické topánky, so sídlom Pod Kaštieľom 302/26, 955 01 Tovarníky, IČO: 480 43 532, spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri Okresný úrad Topoľčany, Číslo živnostenského registra: 470-18114 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), kladie dôraz na ochranu osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie, ako Prevádzkovateľ získava, uchováva a ďalej spracováva osobné údaje v súvislosti s predajom produktov a poskytovaním služieb.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vám poskytujeme informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, spracovávame a chránime vaše osobné údaje, ako aj o vašich právach a možnostiach ich uplatnenia.

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora.

Aké druhy informácií a osobných údajov získavame a na aké účely?

Pri nákupe alebo registrácií v našom e-shope od vás vo všeobecnosti môžeme požadovať a získavať osobné údaje v rozsahu vašich kontaktných údajov (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo), prípadne iné identifikačné údaje.

Pri odbere našich noviniek (newsletter) a obchodných informácii formou e-mailu sa môžete zaregistrovať aj bez vytvorenia vlastného účtu. V tomto prípade je jediným uchovávaným údajom vaša e-mailová adresa. Vytvorením účtu sa neprihlasujete k odberu noviniek.

Vaše identifikačné súbory cookies (ID cookies) spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším, len keď ste prihlásený do svojho účtu.

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu:

Zákazník: meno, priezvisko, titul, adresa - ulica a číslo, PSČ, mesto, e-mail a telefónny kontakt.

Počas vášho nákupu nezbierame žiadne údaje o vašich platobných kartách. Vaša platba sa zrealizuje na stránkach platobnej brány, ktorá nám iba pošle informáciu o jej vykonaní, a tým sa zrealizuje vaša objednávka.

Účel spracovania vašich osobných údajov

Osobné údaje sa spracovávajú za účelom nákupu v našom e-shope, registrácie alebo zasielaním noviniek (newsletter).

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky služieb nemôžeme poskytovať.

Zdroj vašich osobných údajov

Osobné údaje uvedené vyššie získavame priamo od vás ako jednotlivca. Tieto osobné údaje získavame prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako internetovej stránky Prevádzkovateľa, formulárov, e-mailov, alebo prostredníctvom telefonickej komunikácie s vami, prípadne ste ich uviedli na iných dokumentoch.

Samozrejme máte právo zvoliť si, či nám poskytnete osobné údaje a umožníte nám identifikovať vás. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť nám osobné údaje, ktoré od vás požadujeme, je možné, že vám nebudeme schopní predať produkty z nášho e-shopu alebo poskytnúť služby, ktoré od nás žiadate.

Ako dlho budeme spracovávať a uchovávať vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje a informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie stanoveného účelu a / alebo ako to vyžadujú legislatívne požiadavky. Osobné údaje sa pravidelne prehodnocujú, aby sa zabezpečilo, že je ich uchovávanie potrebné.

Osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov od posledného nákupu v našom e-shope, registrácie v našom e-shope alebo od posledného zaslania noviniek (newsletter).

V prípade účtovných požiadaviek uchovávame vaše osobné údaje po dobu 10 rokov.

Zároveň sa snažíme uchovávať len také informácie, ktoré sú presné, aktuálne a relevantné. Ak si myslíte, že vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame sú nesprávne, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom dostupných kanálov, aby sme urobili príslušné kroky na nápravu.

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom

Pri predaji produktov z nášho e-shopu alebo poskytovaní niektorých služieb môžu byť vaše údaje poskytnuté aj tretím stranám, ak existuje špecifický a legitímny účel a je to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a kde sa prijmú všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby tretie strany boli viazané povinnosťou zachovávať dôvernosť a súkromie vzhľadom na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže v niektorých špecifických prípadoch využívať vaše údaje na účely priameho marketingu, v prípadoch, kedy sa to vyžaduje na základe vami udeleného súhlasu. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Osobné údaje neposkytneme tretím osobám, s výnimkou:

- Richard Nováčik - Ekologické topánky, Pod Kaštieľom 302/26, 955 01 Tovarníky, IČO 480 43 532, za účelom účtovníctva a fakturácie,

- sprostredkovateľa Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, za účelom doručovacej služby,

- sprostredkovateľa MailChimp / The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA, za účelom zasielania noviniek (newsletterov),

- sprostredkovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, za účlom ukladania informácii o spotrebiteľských súťažiach a analytických dát,

- sprostredkovateľa Payout, a.s., Juraja Slottu 2718/4 010 01 Žilina, IČO: 50487787, za účelom spracovania platieb,

Zaručujeme vám bezpečnosť nakladania s vašimi osobnými údajmi a informáciami, zamedzenie neoprávnenému prístupu k nim a ich neoprávnenému poskytnutiu a máme zavedené materiálne, technické a organizačné postupy na zabezpečenie ich ochrany.

Ako chránime vaše osobné údaje

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú spracúvané na počítačoch, ktoré sú zabezpečené heslom a antivírovou ochranou. Internetová stránka slúžiaca na prevádzku e-shopu je zabezpečená SSL certifikátom.

Súbory Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies?

Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka.

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.

Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram, YouTube, Twitter a Vimeo, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach / kanáloch.

Povoliť alebo odmietnuť cookies na webových stránkach, ktoré navštívite, môžete aj zmenou nastavení vášho internetového prehliadača. Pozrite sa do nápovede vo svojom prehliadači a postupujte podľa uvedených pokynov. Majte na pamäti, že s vypnutými cookies sa môže významne znížiť komfort používania našej stránky.

Aké sú vaše práva pri spracovávaní osobných údajov?

Vaše práva si môžete uplatniť na adrese eshop@ekotopanky.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti. Pri vašej žiadosti, prosím, uveďte vaše meno, priezvisko a adresu, aby sme vedeli overiť vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú a informácie: o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOÚ; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR; v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu prehodnoteniu, pretože aj Prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku vrátane automatizovaného individuálneho rozhodovania

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť priamo u Prevádzkovateľa, a to poslaním e-mailu na adresu: eshop@ekotopanky.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na adresu: Richard Nováčik - Ekologické topánky, Pod Kaštieľom 302/26, 955 01 Tovarníky.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od Prevádzkovateľa?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

- Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a e-mail, aby sme vás vedeli identifikovať.

- Komu odvolanie podávate.

- Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje.

- Dátum a miesto podpisu odvolania.

- Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je potrené poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie súhlasu je možné zaslať e-mailom na adresu eshop@ekotopanky.sk, alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa: Richard Nováčik - Ekologické topánky, Pod Kaštieľom 302/26, 955 01 Tovarníky.

Ak vám po prečítaní dokumentov týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ekotopanky.sk.

V Malatináh, 03.05.2023.Späť do obchodu